Local, Vocal, Global

 হাজোত শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ

  • পূজাৰ মাজতে হাজোত মাথাউৰি শ্ৰমিকৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ
  • জলসম্পদ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ক্ষুব্ধ শ্ৰমিকৰ
  • পুঠিমাৰী নৈৰ মাথাউৰিৰ  কাম কৰি পইচা নাপাই প্ৰতিবাদ শ্ৰমিক সকলৰ
  • কেশৱ মহন্ত,,,,,হাই হাই,,,,, জলসম্পদ বিভাগ হাই হাই ধ্বনিৰে উত্তাল তীৰ্থ নগৰী