Local, Vocal, Global

অ’এন জি চিৰ অপহৃত কৰ্মচাৰী ৰিতুল শইকীয়াক আলফা (স্বা)ই মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছত তেওঁৰ সহকৰ্মী আৰু ভাতৃৰ প্ৰতিক্ৰিয়া।